Harona plastika

Fanadiovana

Ny fitondrana malagasy dia anisan’ireo nanao sonia ny « Convention de Bâle » araka ny Lalàna laharana faha 98-022 tamin’ny 20 Janoary 1999, fifanarahana momba ny fanarahamaso ny fivezivezen’ny fako mampidi-doza sy ny fanafoanana azy.

Arak’izany, dia mahatsapa ny fitondrana fa ilaina ary tsy maintsy atao ny fandrindràna sy famehezana ny fanafoanana ny fako mampidi-doza izay ateraky ny asa ara-ekonomika sy ny asa ara-barotra. Izany no nahatonga azy namoaka ny Didim-panjakana laharana 2014-1587 ny 7 Oktobra 2014 izay mikasika ny fandraràna, ny fanafarana, ny famokarana sy ny famarotana ary ny fampiasàna ny harona tsy lena sy kitapo plastika (sachet plastique) eto amin’ny tanin’ny Repôblika malagasy.